Νομοθεσία

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.).

ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Π. Φ. Υ.

ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε. Ο. Ο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ P.O.S

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λασιθίου ενημερώνει τα μέλη του ότι από 01.02.2017, τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66 του ν. 4446/2016, η οποία προβλέπει:
1. «Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.
2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους (1.000) ευρώ».
Κατόπιν αυτού, οι οδοντίατροι που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS) οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται.
Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα, στο χώρο είσπραξης της αμοιβής τους, στην οποία θα αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ – CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD»,

ενώ στην είσοδο του οδοντιατρείου θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να γίνεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.

Υπεύθυνη Δήλωση Ασκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος

Συνάδελφοι,  κάθε μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούται κάθε έτος και μέχρι τέλους Μαρτίου , βάση του Άρθρο 7 Ν. 1026/ 1980 ,  να υποβάλει στον Σύλλογο την υπεύθυνη δήλωση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.
Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους όπως συμπληρώσουν  όλοι το έγγραφο και να ταχτοποιήσουν την εισφορά τους στον σύλλογο έως το τέλος Μαρτίου .
Η εισφορά σα είναι αναγκαία για την εύρυθμη  λειτουργία του συλλόγου και είναι υποχρέωση όλων μας .

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο εφόσον οικονομικά είναι ταχτοποιημένο το μέλος.

Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΒ 713/2012 οι Άδειες Λειτουργίας Οδοντιατρείων εκδίδονται πλέον από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.
Δείτε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για την Άδεια λειτουργίας Οδοντιατρείου καθώς και για την Άδεια λειτουργίας Πολυιατρείου / Πολυοδοντιατρείου .
Στα δικαιολογητικά αυτά περιλαμβάνονται και οι παρακάτω αιτήσεις που θα πρέπει να συμπληρώσετε ανάλογα με την περίπτωση:

1. Δήλωση μη απαγόρευσης Ασκήσεως Οδοντιατρικού Επαγγέλματος
2. Αίτηση που θα πρέπει να προσκομίσετε στον Σύλλογο ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία

Εάν επιθυμείτε να συστεγασθείτε:
Σύμφωνα με το Π.Δ. 84/10.04.2001 , είναι δυνατή η συστέγαση:

α) με κοινή άδεια λειτουργίας (άρθρο 4 παρ. δ) ή
β) με ξεχωριστές άδειες (άρθρο 4 παρ. ε).

Παρατίθενται σχέδια ιδιωτικών συμφωνητικών συστέγασης: με κοινή άδεια και με ξεχωριστές άδειες . Σημειώστε ότι τα συμφωνητικά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από όλους τους συμβαλλομένους και οι υπογραφές να είναι θεωρημένες από Κ.Ε.Π.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ Α΄ΘΜΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Συνάδελφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4334/2015 για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στο ισχύον καθεστώς του ΦΠΑ όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια Οδοντιατρική φροντίδα.

Στην διευκρινιστική ΠΟΛ 1160/2015 στο άρθρο 7 περ. θ, αναφέρεται ότι δεν υποβάλλονται σε καθεστώς ΦΠΑ οι περιπτώσεις του νόμου 2859/2000, άρθρο 22 παρ.ε, και παρ. στ΄, όπου προβλέπεται ότι οι παροχές ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων ,αλλά και η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες, ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ.

Άδεια Λειτουργίας Οδοντιατρείου

Με το άρθρο 35 του Ν. 4025/2011 η αρμοδιότητα χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Οδοντιατρείου περνά στη δικαιοδοσία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλειου από 01.01.2012.

Με την υπ’ άριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄713/13.03.2012) καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της βεβαίωσης λειτουργίας Οδοντιατρείων.

1.Για τη νόμιμη λειτουργία, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου απαιτείται άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας που χορηγείται από τους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών.

2.Όμοια βεβαίωση απαιτείται και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (Π.Φ.Υ.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ βάσει της υπ’ άριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 Υπουργικής Απόφαση (ΦΕΚ Β΄713/13.03.2012) και του Π.Δ. 84/2001.

1.Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού οδοντιατρείου

Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης από κοινού και ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία.

2.Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος, τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση εγγραφής σε Οδοντιατρικό Σύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

3.Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω οδοντιατρείο.

4.Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

5.Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα.

6.Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή XX**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.

7.Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/200.

8.Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

9.Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

10.Απόδειξη Οδοντιατρικού Συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (€200,00) ευρώ.

11. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις (Κανονισμός Ακτινοπροστασίας)

[Η άδεια λειτουργίας για οδοντιατρικό ακτινολογικό μηχάνημα εκδίδεται από τη Δ/νση Υγείας, αφού έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας Χ-Οδ από την Ε.Ε.Α.Ε για τα κοινά ακτινολογικά μηχανήματα. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας απαιτείται έκθεση από ακτινονοφυσικό και παράβολο 150 ευρώ προς Ε.Ε.Α.Ε. ]

12. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : «…ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας » ή σε αντίθετη περίπτωση : «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:…….».

14. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από τον κορωνοϊό (εντός εξαμήνου από τη νόσηση) είτε πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για εξαίρεση από τη διενέργεια εμβολιασμού, όσον αφορά τον οριζόμενο επιστημονικά υπεύθυνο της μονάδας.

15. Βεβαίωση για τοποθέτηση απαραίτητου εξοπλισμού διαχωριστή αμαγάλματος στην οδοντιατρική  έδρα.

16. Ύπαρξη σύμβασης με αδειοδοτημένο φορέα συλλογής, μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.

Παράρτημα Α΄ (Π.Δ. 84/2001 – σελίδα 11) – Τεχνικές Προδιαγραφές

1.Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού, ο χώρος του Οδοντιατρείου προσαυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του αντίστοιχου μηχανήματος.

2.Σε κάθε Οδοντιατρείο θα πρέπει να υπάρχει σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμάτων.

3.Σταθερός εξοπλισμός Οδοντιατρείου: Κάθε Οδοντιατρείο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πάγκο εργασίας με κλειστά ερμάρια και νιπτήρα. Οι επιφάνειες εργασίας του πάγκου πρέπει να αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.

4.Εάν το Οδοντιατρείο περιλαμβάνει επιστημονικό εξοπλισμό ιοντίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει ο διατιθέμενος χώρος να έχει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (σ.σ. αφορά ορθοπαντομογράφο) – δείτε αναλυτικά στο Π.Δ. 84/2001 (Παράρτημα Α΄ – Μέρος Δεύτερο)

5.Για πολυοδοντιατρείο δείτε αναλυτικά στο Π.Δ. 84/2001 (Παράρτημα Α΄ – Μέρος Τρίτο) .

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ – Πίνακας μετρικών στοιχείων

α/α ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ m ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α ΧΩΡΟΙ m2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α ΧΩΡΟΙ m2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Οδοντιατρείο- Γραφείο   οδοντιάτρου- εξεταστήριο 15.00 Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο οδοντιάτρου και εξεταστήριο που   επικοινωνούν άμεσα. Χ.Κ.Χ.
2,80
2,00
2. Χώρος Αναμονής 8.00 2.50 Μπορεί να περιλαμβάνει και γραμματεία Χ.Κ.Χ.
3. W.C. 1.50 0.90

 

Παράρτημα Β’ (Π.Δ. 84/2001 – σελίδα 21) – Εξοπλισμός

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός για Οδοντιατρείο

  • 1. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη
  • 2. Οδοντιατρική έδρα
  • 3. Unit (βασική μονάδα)
  • 4. Αεροσυμπιεστής
  • 5. Οδοντιατρικό Ακτινολογικό
  • 6. Κλίβανος ή αυτόκαυστο
  • 7. Εργαλειοθήκη

Φορολογική ενημέρωση για Τήρηση Βιβλίων

ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Τα βιβλία είναι αθεώρητα για πράξεις από 1/1/2013.

Καταργούνται οι εκτυπώσεις  ισοζυγίου για τα Γ κατηγορίας και η μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων για τα Β. Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

Η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων.

•    Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του υπόχρεου, μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία μετά την ενημέρωση τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΑΣΘΕΝΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)

Τα πρόσθετα βιβλία μόνο του άρθρου 10 παρ. 5 του ΚΒΣ και ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλων διατάξεων ή νόμων (πχ. του άρθρου 45 του ΦΠΑ) παρέμειναν για τα επαγγέλματα των ιατρών και των οδοντιάτρων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Για τα βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφικά): μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.  Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα.

Για τα βιβλία Β κατηγορίας (απλογραφικά): Η καταχώρηση – ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ Φ.Π.Α.

Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών

Παραμένει – μέχρι νεωτέρας – το όριο των 3.000,00 που αφορά εξόφληση με μετρητά για επιτηδευματίες και 1.500,00 για ιδιώτες. Στο ίδιο ποσό των 3.000,00 ανέρχεται πλέον και η αγορά αγροτικών προϊόντων. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

Αλλαγές στον Κ.Φ.Α.Σ. σχετικά με την έκδοση αποδείξεων

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τις συναλλαγές του με άλλους υπόχρεους, θα εκδίδουν στο εξής τιμολόγια και όχι αποδείξεις (άρθρο 7 παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). Τα τιμολόγια αυτά θα είναι Παροχής Υπηρεσιών και αθεώρητα (όχι τρυπημένα).

Το μέτρο ισχύει για όλες τις συναλλαγές των οδοντιάτρων που συνεργάζονται με άλλους επιτηδευματίες (π.χ. οδοντίατρους), καθώς επίσης και για εκείνους που χρησιμοποιούν μόνο το μπλοκάκι στις συναλλαγές τους (έχουν δηλαδή ως έδρα το σπίτι και δεν έχουν οδοντιατρείο).

Πινακίδα περί Υποχρέωσης Εκδοσης Αποδείξεων στα Οδοντιατρεία

Αγαπητοί συνάδελφοι

Το ερώτημα εάν είναι απαραίτητη ή μη πινακίδα, περί υποχρέωσης έκδοσης Α.Π.Υ. στα Οδοντιατρεία έληξε με την Αγορανομική Διάταξη (Α.Δ.) 01/2013, η οποία τροποποιεί την §3 της προηγούμενης Α.Δ. 4/2012 ως εξής:

Στο άρθρο 1 της ΑΔ 4/2012 στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Επίσης η ίδια ρύθμιση περιλαμβάνει και όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες χωρίς την υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγου, οι οποίοι και υποχρεούνται να τοποθετήσουν πινακίδα με την ανωτέρω ένδειξη σε εμφανές σημείο του γραφείου τους».

Τα Οδοντιατρεία είναι υποχρεωμένα να τοποθετήσουν την επισυναπτόμενη πινακίδα, άλλως το πρόστιμο για την μη τήρηση της διάταξης είναι 1.000€