Άρθρα για: Ιούλιος 2021

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

Όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4820-2021 (ΦΕΚ 130 Α) , στον οποίο, στο άρθρο 206 παράγραφο 2 προβλέπεται ότι: «Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).»
Οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβάνουν τα Οδοντιατρεία και Πολυοδοντιατρεία.
Στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 3 ορίζεται το υπόχρεο προσωπικό ως εξής «Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών…»
Στο άρθρο 4 περιγράφονται όσοι δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού οι οποίοι είναι:
Όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση.

Για την πιστοποίηση της ανωτέρω υποχρέωσης εμβολιασμού, απαιτείται επίδειξη ψηφιακού πιστοποιητικού COVID – 19 της ΕΕ, ή βεβαίωση εμβολιασμού, ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

Για Οδοντιατρεία/Πολυοδοντιατρεία, το υπόχρεο προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) πρέπει να λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως τη 1 Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.
Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζόμενου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασιών εκ του λόγου αυτού.
Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται το προβλεπόμενο από την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού διοικητικό πρόστιμο.

Περισσότερα